Category: İş Hukuku

İşe İade İstemli Tespit Davası

İşe iade davası, işçinin haksız şekilde işten çıkarılması üzerine işe iade istemli açılan tespit davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için işçinin iş güvencesi kapsamında olması...

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi ve manevi tazminat davası açmanın çeşitli dayanakları vardır. Bunlar ceza hukukundan, aile hukukundan veya iş hukukundan doğabilir. Tüm bu çeşitlemeler ışığında değişen hak...

Gemi Adamı Tazminat Alacağı

Gemi adamlarının hepsi 854 Sayılı Kanunda düzenlenmemiştir. Yabancı uyruklu gemilerde çalışan gemi adamları bazı açılardan 854 Sayılı Deniz İş Kanununa, bazı açılardan ise 6098...

İşçi Alacakları Davası

İşçi alacaklarına ilişkin düzenlemeler 4857 Sayılı İş Kanununda yapılmaktadır. Burada işçilik alacakları kalem kalem tespit edilmiştir. Başlıca olanları ise kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık...

Hizmet Tespit (Sigortalılığın Tespiti) Davası

Hizmet tespit davasının yasal dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. İlgili kanundaki düzenlemelere istinaden hizmet tespit davası açılabilmektedir. Hizmet tespit...